Finansowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców w nowych Funduszach Europejskich.

Przez | 9 grudzień 2022

Świętokrzyskie Forum Gospodarcze Busko-Zdrój 2022.
6.12.2022 w Buskim Centrum Kultury odbyło się Świętokrzyskie Forum Gospodarcze.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządu, agencji państwowych wspierających biznes oraz przedsiębiorców z regionu zainteresowanych ofertą dofinansowań do inwestycji i tematyką innowacyjności w przemyśle.
Inicjatorem forum był Michał Cieślak – Poseł na Sejm RP, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem wraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które reprezentował Jacek Żalek, wiceministrer Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

Na miejscu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – jeden z partnerów wydarzenia, zorganizowała stoisko informacyjne, na którym można było porozmawiać z ekspertami o możliwościach dofinansowań ze środków Funduszy Europejskich w zakresie nowych programów unijnych: Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego

 

 

W wydarzeniu wziął udział Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski, z którym mieliśmy okazję porozmawiać o nowych funduszach europejskich.

 

 

 

 

 

Obecna na forum Aneta Zielińska-Sroka Zastępca Dyrektora, Departamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawiła ofertę nowych programów unijnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie zaangażowana w realizację działań w każdym z trzech programów, w których uruchamianie pierwszych konkursów zaplanowano od I kw. 2023 r.
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Zatwierdzony przez Komisję Europejską 27 września 2022 r. z budżetem prawie 8 mld euro – jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej.
W dwa z czterech priorytetów zaangażowana będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja będzie realizować działania w ramach Ścieżki SMART – wsparcia dla MŚP oraz środowiska sprzyjającego innowacjom. Łączny budżet działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, które będzie wdrażała Agencja wyniesie około 2,82 mld euro.
Jakie możliwości dają Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?
Celem programu jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzanie na rynek nowych i ulepszonych produktów i usług, wzrost konkurencyjności polskich firm na światowych rynkach, a także wsparcie i rozwój start-upów.
Program koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorców, tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom, ekologizacji przedsiębiorstw oraz wspieraniu technologii.
Oferta programu skierowana będzie do indywidualnych innowatorów, start-upów, przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorców, klastrów oraz ośrodków innowacji.
Oferowane wsparcie dostępne będzie w formie dotacji oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.
Ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach programu FENG zaplanowano na I kw. 2023 roku.
Ścieżka SMART sposób wspierania przedsiębiorców
Wsparcie przedsiębiorczości, pierwszy priorytet programu Ścieżka SMART, zapewnia dofinansowanie w obszarach B+R, wdrażania nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju potencjału, cyfryzacji i zielonej gospodarki.
Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Sam określi, jakie moduły chce realizować w ramach przedsięwzięcia. Obowiązkowy zakres projektu dla MŚP będzie dotyczył prac B+R lub wdrożenia innowacji. W przypadku dużych firm prace B+R będą niezbędne. Pozostałe moduły będą fakultatywne. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa liczbę modułów fakultatywnych.
W nowej perspektywie finansowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) będzie obsługiwało duże firmy oraz konsorcja z organizacjami badawczymi, natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości MŚP i ich konsorcja.
Nabór wniosków o dofinansowanie w Ścieżce SMART zaplanowano na I kw. 2023 r.
Środowisko przyjazne innowacjom
Drugi priorytet zakłada środki na promowanie polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz uczestnictwo w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską. Program pozwoli także na tworzenie warunków do lepszego rozwoju innowacji poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, ośrodki innowacji oraz szerokie wsparcie startupów.
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
W programie planowane są natomiast działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju kompetencji w obszarze gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Priorytetem jest ponadto zapewnienie równego dostępu do wybranych produktów i usług, zgodnie z założeniami Europejskiego Aktu o Dostępności. Kontynuowane będzie wsparcie na rzecz firm rodzinnych, czy tych znajdujących się w okresowych trudnościach.
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
Program będzie wspierał realizację procesów wzorniczych np. w zakresie ekoprojektowania, projekty z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji produkcji, a także rozwój startupów. W ramach wsparcia dla Polski Wschodniej uwzględniono także transformację transportu miejskiego i sieci drogowych oraz tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych. Na pomoc w rozwoju będą mogły wciąż liczyć startupy.
Podczas Świętokrzyskiego Forum Gospodarczego odbyły się także panele tematyczne dotyczące przemysłu przyszłości, rozwoju regionu i wsparcia lokalnych przedsiębiorstw. Swoje oferty przedstawiły także Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

IMG_5565 (Kopiowanie)

IMG_5580 (Kopiowanie)

 

IMG_5568 (Kopiowanie)

POWER_plus inne programy